Παραδοτέα

O1 – Έκθεση αναγκών χρηστών

Αυτό το παραδοτέο θα περιλαμβάνει όλο το φάσμα των αναγκών των χρηστών για το τελικό προϊόν NAFTES. Το παραδοτέο θα καλύψει όχι μόνο τις απαιτήσεις για την ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης NAFTES και το σύστημα εκπαίδευσης AR, αλλά και τις απαιτήσεις για την παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού (θέματα, διάρθρωση μαθημάτων, αξιολόγηση). Το παραδοτέο θα επεξηγήσει λεπτομερώς το σχεδιαζόμενο πιλοτικό πρόγραμμα NAFTES (διάρκεια, δομή, υλικό που θα χρησιμοποιηθεί) μαζί με τα κριτήρια επικύρωσης του πιλότου και του έργου στο σύνολό του. Το παραδοτέο θα ερευνήσει επίσης τις ανάγκες για την ενσωμάτωση της διαδικτυακής πλατφόρμας NAFTES στο FFS (NTC). Η έκθεση θα περιλαμβάνει ανάλυση και συζητήσεις σχετικά με την ισχύουσα κατάσταση (state of the art), τις ορθές πρακτικές, τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις και τις ανάγκες των ομάδων στόχων

 

 

O2 – Εργαλειοθήκη πυρόσβεσης

Το παραδοτέο αυτό θα περιλαμβάνει το υλικό που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου NAFTES για την ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης (κυρίως για τη φάση της εισαγωγικής εκπαίδευσης (ΕΕ)). Επιπλέον, η εργαλειοθήκη θα ενσωματώνει το υλικό (πολυμέσων) που θα χρησιμοποιηθεί στη φάση της θεωρητικής εκπαίδευσης (ΘΕ). Η προετοιμασία αυτού του υλικού θα βασιστεί σε προηγμένα εργαλεία επεξεργασίας και διαχείρισης περιεχομένου τα οποία θα παρέχουν διαδραστικά διαδικτυακά μαθήματα με πλούσια χρήση πολυμέσων, τα οποία και θα ενεργοποιηθούν μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα

O3- Διαδικτυακή πλατφόρμα και εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας (AR)

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει το λογισμικό που θα προσαρμοστεί ή θα αναπτυχθεί για τις ανάγκες του έργου NAFTES. Συγκεκριμένα, το παραδοτέο θα περιλαμβάνει την τροποποιημένη πλατφόρμα διαδικτυακής εκπαίδευσης (η οποία, εκτός από την πραγματική παράδοση περιεχομένου στο στάδιο της πληροφορικής υποστήριξης, θα υποστηρίξει μέσω συγκεκριμένων διεπαφών τις ανάγκες της φάσης της πρακτικής εκπαίδευσης και της λειτουργίας των συσκευών επαυξημένης πραγματικότητας) και τις ευαίσθητες στο πλαίσιο εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας (AR). Η ενότητα αυτή αναφέρεται στην ανάπτυξη μιας δικτυακής πύλης που θα διευκολύνει όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των πυροσβεστών, καθώς και την ανάπτυξη μιας εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας για επιτόπου εκπαίδευση εξειδικευμένου προσωπικού.

O4 – Έκθεση επικύρωσης

Η παρούσα έκθεση καλύπτει την πτυχή της επικύρωσης των αποτελεσμάτων του έργου και την πιλοτική δοκιμή του προϊόντος NAFTES. Το πλήρες φάσμα των δραστηριοτήτων του έργου θα αξιολογηθεί σε ολόκληρο το παραδοτέο σε σχέση με τους καθιερωμένους δείκτες επιδόσεων έργων (PPI). Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το έργο και η αποτελεσματικότητα των προσεγγίσεων αντιμετώπισής τους θα αντικατοπτρίζονται στην τεκμηρίωση. Τέλος, η πιλοτική εφαρμογή της πλατφόρμας NAFTES θα αξιολογηθεί με προκαθορισμένα κριτήρια από τους εμπλεκόμενους εταίρους (HMOD, DANAOS, IES) και τους συμμετέχοντες εκπαιδευόμενους. Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί μέσω ερωτηματολογίων και πλατφορμών «φιλοξενίας». Αυτή η αναφορά θα περιλαμβάνει επίσης μια περίληψη των σχόλιων των τελικών χρηστών (π.χ., χρήστες της διαδικτυακής πλατφόρμας, εκπαιδευόμενοι) σχετικά με την επιτυχία του έργου. Λεπτομερής περιγραφή των βημάτων που πρέπει να ακολουθηθούν για την αντιμετώπιση των πιθανών δυσκολιών και προβλημάτων θα αποτελέσει μέρος αυτού του εγγράφου.

Ο5- Τελική έκθεση έργου

Αυτή η ενότητα αφορά την τελική έκθεση του έργου NAFTES, όπου όλες οι δραστηριότητες θα τεκμηριωθούν λεπτομερώς. Ο σχεδιασμός της πλατφόρμας και των εφαρμογών AR θα ενσωματωθεί στο παραδοτέο για να δείξει την έκταση του τεχνικού έργου και να χρησιμεύσει ως αναφορά για μελλοντικές βελτιώσεις -επεκτάσεις. Θα αναφερθούν επίσης όλες οι δραστηριότητες διάδοσης του έργου (εκδηλώσεις πολλαπλασιαστικού οφέλους, ιστοσελίδα www, παρουσιάσεις σε εκδηλώσεις / συνέδρια). Τέλος, το παραδοτέο θα περιλαμβάνει ένα σχέδιο βιωσιμότητας όπου οι προθέσεις της μελλοντικής εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων του έργου NAFTES θα καταγράφονται και θα αναλύονται από τους εμπλεκόμενους εταίρους. Στο έγγραφο θα καταγραφεί επίσης μια περίληψη των αποτελεσμάτων του έργου και θα περιλαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες πάνω στη γνώση που θα έχει κατακτηθεί σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους. Οι κατευθυντήριες γραμμές για την επαγγελματική κατάρτιση καθώς και μια λεπτομερής περιγραφή των διδαγμάτων που θα αντληθούν καθ ‘όλη τη διάρκεια ζωής του έργου θα αποτελέσουν μέρος του εγγράφου.

06 – Etraining Platform
Επισκεφθείτε την πλατφόρμα κάνοντας κλικ στο παρακάτω σύνδεσμο
https://etraining.naftes.eu/

Την εφαρμογή για κινητές συσκευές μπορείτε να την κατεβάσετε από το Google Playstore.